Restaurátorství | Rekonstrukce | Správa objektů - VAS v.o.s.

Nabídka služeb

a) oblast provozní

 • zabezpečení prohlídky a protokolárního převzetí nemovitostí od vlastníka případně předchozího správce (projektová dokumentace, soupisy vad a nedodělků, předávací protokoly, záruky, revizní zprávy, klíčové hospodářství, stavy měřidel, nájemní smlouvy, výpočtové listy apod.)
 • vedení evidence vlastníků a současně nájemců bytových a nebytových prostor a objektů, příp. uživatelů provozních jednotek
 • přebírání a předávání bytových a nebytových prostor a objektů dle pokynů vlastníka
 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov bytových a nebytových prostor (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvoz odpadu atd.)
 • zajištění výměn poměrových měřidel SV a TUV a na topných tělesech (RTN)
 • technický management (periodické hodnocení stavu nemovitostí, formulace koncepce údržby, oprav, příp. investic do zhodnocení nemovitosti, střednědobé a krátkodobé plány oprav včetně podrobného odhadu nákladu)

b) oblast stavebně – technická

 • vedení technické evidence budov, bytů, nebytových prostor, pozemků
 • technické prohlídky, odborná posouzení
 • zajištění revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru
 • posuzování záměrů nájemců a uživatelů (výměny zařizovacích předmětů, drobné úpravy bez ohlášení, v režimu stavebního ohlášení a v režimu stavebního povolení)
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen.
 • zajištění běžné údržby a oprav technologických zařízení (přístupový systém, elektronický zabezpečovací systém /EZS/ včetně napojení na pult centralizované ochrany, kamerový systém, elektronická požární signalizace /EPS/, telefonní síť včetně pobočkové ústředny, datová síť, STA, výtahy, vytápění, klimatizace, sanitární zařízení, trubní systémy včetně armatur)

c) oblast ekonomická

 • předpis a kontrola plateb nájemného (plateb do fondu údržby a oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor
 • vymáhání dlužného nájemného včetně příslušenství (vedení přehledů neplatičů, upomínky, platební rozkazy, vedení soudních procesů) jakož i náhrad škod na spravovaném majetku jménem vlastníků
 • provádění vyúčtování neměřených služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena)
 • vedení účetnictví spojeného se správou budov včetně daní (průběžné vedení účetnictví, předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky a 1x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz, údržbu a investice, činnost správce, právní zastoupení a úhradu ostatních souvisejících nákladů a o výnosech z nájemného, zpracování daňových přiznání)
 • ekonomický management (analýza minulých období a prognóza o předpokládaných příjmech / výdajích a výnosech / nákladech v následujícím období, řízení cash-flow, optimalizace nákladů a výnosů)
 • vyúčtování měřených služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů provede vybraná odborná firma

d) oblast právní

 • uzavírání nájemních smluv (byty, nebytové prostory či objekty, reklamní plochy) s osobami určenými vlastníkem a dle jeho dispozic
 • dohled nad plněním nájemních smluv (poškozování majetku vlastníka, užívání bytů a nebytových prostor či objektů bez právního důvodu nebo jejich protiprávní obsazení, porušování občanského soužití)
 • vypovídání nájemních smluv (návrhy soudu na přivolení k výpovědi nájmu bytů a nebytových prostor či objektu, návrhy na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí)
 • evidence nestandardních případů při nájmu bytů a nebytových prostor či objektů (volné, užívané bez právního důvodu, protiprávně obsazené, úmrtí nájemce, pronájmy na dobu určitou)
 • uzavírání smluv o dodávkách služeb
 • uzavírání smluv o dílo (na periodickou údržbu a větší opravy a rekonstrukce)
 • zastupování zájmu vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu
 • návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů nebo stavebně-technických změnách
 • uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem, zastupování vlastníka v případě pojistných událostí
 • vyřizování stížností, oznámení, podnětů
 
 
 
Všechna práva vyhrazena, Copyright 2012 - 2024 VAS v.o.s. | e-mail: vas@vas-vos.cz