Restaurátorství | Rekonstrukce | Správa objektů - VAS v.o.s.

Informace o zpracování osobních údajů

vydané podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR1. Správce / zpracovatel osobních údajů

Název: VAS v.o.s.
Sídlo: Hilmarova 979, 152 00 Praha 5
IČ: 49708708
DIČ: CZ49708708


2. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.


3. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se správcem, a zpracovává je k plnění zákonných povinností správce.


4. Kategorie osobních údajů

Zpracovatel zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu:
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa)
pro zpracování osobních údajů není třeba souhlas subjektu údajů


5. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů


6. Kategorie příjemců

Osobní údaje jsou předávány a zpřístupňovány jen subjektům, které mají zákonné oprávnění, oprávnění vyplývající se smluvních vztahů se na zpracování osobních údajů podílet nebo na základě požadavku subjektu údajů


7. Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou bezpečně uchovány a nejsou zpřístupňovány, a to ani elektronicky bez identifikace přistupující osoby a případného oprávněného žadatele


8. Předání osobních údajů do třetích zemí (mimo EU)

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (mimo EU)


9. Uplatnění práv subjektů údajů

Pokud bude subjekt údajů uplatňovat některé ze svých práv podle GDPR, musí tak učinit písemně a řádně se identifikovat. Požadované sdělení mu bude poskytnuto v úředních hodinách.

Pokud subjekt údajů zjistí, že je porušeno GDPR má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce

 
 
 
Všechna práva vyhrazena, Copyright 2012 - 2024 VAS v.o.s. | e-mail: vas@vas-vos.cz